Sayı -  Issue-12 (double issue)  2018

Cover
Frontmatter
Editor's Preface

ARTICLES

Form and Meaning in Literature:
Deixis and the
Portrayal of Personal, Social and Financial Relations in Pride and Prejudice
Edebiyatta Yapı ve Anlam:
Deiksis ve Aşk ve Gurur'da Kişisel, Sosyal ve Finansal İlişkilerin Betimlenmesi

Philip Glover
and Adwaa Sabah Shukur Al-Tekreeti

Communicating Culture through Online Compliments
Çevrimiçi İltifatlar Aracılığı ile Kültür Etkileşimi

Funda Dörtkulak

Using Translation in Foreign Language Teaching to Understand a Foreign Culture
Yabancı Bir Kültürü Anlamak için Yabancı Dil Öğretiminde Çevirinin Kullanılması

Irina-Ana Drobot

The Endless Story of Giving Voice to the Other:
Translating Poets Cyprian Norwid and Barbara Sadowska

Sessizleştirilmiş Öteki’ne Ses Verme Çabası:
Cyprian Norwid and Barbara Sadowska Çevirisi Üzerine

Aleksandra Niemirycz 

Translation as Intertextual Creativity:
A Case Study on La Galatea in French and in Turkish

Metinlerarası Yaratıcılık Açısından Çeviri:
Fransızca ve Türkçede La Galatea Üzerine Bir Çalışma

Günil Özlem Ayaydın Cebe

Translating Orality:
Pictorial Narrative Traditions with Reference To Kaavad and Phad

Sözlü Anlatı Çevirisi: Kaavad ve Phad Ekseninde Görsel Anlatı

Divya Joshi

Language in the War-Zone:
The Power of Translation in Rajiv Joseph’s Bengal Tiger at the Baghdad Zoo

Savaş Alanında Dil:
Rajiv Joseph’un Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı adlı Oyununda Çevirinin Gücü

Qurratulaen Liaqat
and Asia Mukhtar

Literary Genres vis-à-vis:
Novel-Masnavi and the Position of the Narrator

Edebiyat Türleri Karşı Karşıya: Roman-Mesnevî ve Anlatıcının Konumu

Gülşen Çulhaoğlu Pirencek

RESEARCH NOTES

Approaches to Translating Poetical Prose
Şiirsel Düzyazı Çevirisine Yaklaşımlar

Alexander Yemets

Teaching Critical Discourse Analysis in English and French
İngilizce ve Fransızca Eleştirel Söylem Çözümlemesi Öğretimi

Alexandra Moraru 

BOOK REVIEW

The Return of England in English Literature, by Michael Gardiner
Reviewed by

Hywel Dix